< Oshigata by Kohkan Nagayama >


< Koto (960s - 1596) >

1.Katana : Mumei "Shizu Kaneuji" 2.Tachi : "Tegai Kanenaga"
3.Katana : Mumei "Chikakage" 4.Tachi : "Ayanokoji Sadatoshi"
5. Tanto : "Rai Kunitoshi" 6. Katana : "Kanabo Masatsugu"
7. Tachi : "Fukuoka-Ichimonji" 8. Tanto : "Shintogo Kunimitsu"
9. Katana : "Sa no Yasuyoshi" 10. Tachi : "Osafune Nagamitsu"
11. Tachi : "Shikkake Norinaga" 12. Tanto : "Kashu Sanekage"
13. Tachi : "Aoe Tsugunao" 14. Tanto : "Shimada Yoshisuke"
15. Tanto : "Shizu Kaneuji" 16. Tanto : "Aoe Tsugunao"
17. Tachi : "Hosho Sadaoki" 18. Katana : "Genbei Sukesada"
19. Tachi : "Osafune Kageyasu" 20. Katana : "Kanefusa"
21. Tachi : "Tegai Kanenaga";  < Shinto (1597 - 1780) >

1. Katana : "Nagasone Kotetsu" 2. Katana : "Inoue Shinkai"
3. Wakizashi : "Etchu no Kami Masatoshi" 4. Katana : "Omi Daijo Tadahiro"
5. Katana : "Higashiyama Yoshihira" 6. Wakizashi : "Tanba no Kami Yoshimichi"
7. Katana : "Tatara Nagayuki" 8. Katana : "Tsuda Sukehiro"
9. Katana : "Tsutsui Kiju" 10. Wakizashi : "Kashu Kanewaka"< Shinshinto (1781 - 1876) >

1. Katana : "Taikei Naotane" 2.Katana : "Koyama Munetsugu"
3. Katana : "Minamoto no Masayuki" 4. Katana : "Taikei Naotane"

Top Profile Polishing Service Documents
Samples of
Contemporary Koshirae
Samples of
Habaki
Samples of
Sword Carving
Samples of
Tsukamaki
Works of Mishina Handling and
Taking Care of Swords
Oshigata
By Kohkan Nagayama
books

c 2008 KENJI MISHINA, All Rights Reserved.