< Samples of Sword Polish >


Katana
"Yamashiro Daijo Fujiwara no Kunikane"
Tachi
"Amada Akitsugu"
Wakizashi
"Nobukuni"


Other Wroks

No.1
Iga no Kami Kinmichi
 
 No.2
Echizen no Kami Sukehiro

 No3.
Echizen no Kami Sukehiro

 No.4
Omi Daijo Tadahiro

 No.5

Nagamaki-naoshi
 No6.
Norishige

 No.7
Shimada Sukemune

 No.8
Mutsu no Kami Tadayoshi
No.9
Osafune Nagamitsu
 
 No10.
Osafune Nagamitsu

 No.11
Hankei
 No12.
Hankei

 No.13.
Amada akitsugu
 No 14.
Awataguchi Hisakuni

 No.15
Ko-Bizen Sukekane


Top Profile Polishing Service Documents
Samples of
Contemporary Koshirae
Samples of
Habaki
Samples of
Sword Curving
Samples of
Tsukamaki
Works of Mishina Handling and
Taking Care of Swords
Oshigata
By Kohkan Nagayama
books

c 2008 KENJI MISHINA, All Rights Reserved.