数学用語辞典(英語・タイ語)

  日本語 English ภาษาไทย
  数学 mathematics คณิตศาสตร์
  ウェッジ積 wedge product
  circle วงกลม
  円周 circumference เส้นรอบวง
  円錐 cone กรวย
  円柱 circular cylinder ทรงกระบอกกลม
  円筒 cylinder ทรงกระบอก
  応用数学 applied mathematics คณิตศาสตร์ประยุกต์
  解析 analysis วิเคราะห์
  外積
  ベクトル積
  クロス積
  Outer Product
  Vector Product
  Cross Product
  ผลคูณภายนอก
  ผลคูณเชิงเวกเตอร์
  ผลคูณไขว้
  外積 exterior product
  外積代数 exterior algebra
  解析幾何 analytic geometry เรขาคณิตวิเคราะห์
  ガウス・ボンネの定理 Gauss-Bonnet theorem ทฤษฎีบทเกาส์-โบนเนต์
  angle เหลี่ยม
  角度 angle มุม
  確率 probability ความน่าจะเป็น
  number ตัวเลข
  จำนวน
  関数 function ฟังก์ชัน
  幾何 geometry เรขาคณิต
  奇数 odd จำนวนคี่
  逆行列 inverse matrix เมทริกซ์ผกผัน
  球面 sphere ทรงกลม
  row แถว
  行列 matrix เมทริกซ์
  行列式 determinant ตัวกำหนด
  極限 limit ลิมิต
  曲線 curve เส้นโค้ง
  曲率 curvature ความโค้ง
  虚数 imaginary number จำนวนจินตภาพ
  距離 distance ระยะทาง
  空間 space ปริภูมิ
  空集合 empty set เซตว่าง
  偶数 even จำนวนคู่
  区間 interval ช่วง
  矩形 rectangular รูปคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  group กรุป
  群論 group theory ทฤษฎีกรุป
  係数 cofficient สัมประสิทธิ์
  結合則 Associative law กฎของการรวมกัน
  term of polynomial พจน์
  公倍数 common multiple ตัวคูณร่วม
  三角関数 trigonometric function ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  算数 arithmetic เลขคณิต
  axis แกน
  自然数 natural number จำนวนธรรมชาติ
  自然対数 natural logarithms ลอการิทมิกธรรมชาติ
  実数 real number จำนวนจริง
  集合 set เซต
  純粋数学 pure mathematics คณิตศาสตร์บริสุทธิ์
  quotient ผลหาร
  常微分方程式 Ordinary differential equation สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
  初期値 Initial value ค่าเริ่มต้น
  数学史 mathematics history ประวัติคณิตศาสตร์
  制御理論 Control Theory ทฤษฎีระบบควบคุม
  整数 integer จำนวนเต็ม
  整数論 Theory of Numbers ทฤษฎีจํานวน
  product ผลคูณ
  積分 integration อินทิเกรชัน
  絶対値 absolute value ค่าสัมบูรณ์
  線型 linear เชิงเส้น
  線型代数 linear algebra พีชคณิตเชิงเส้น
  双曲面 hyperboloid ทรง ไฮเปอร์โบลา
  素数 prime number จำนวนเฉพาะ
  field
  台形 trapezoid รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
  代数 algebra พีชคณิต
  体積 volume ปริมาตร
  楕円 ellipse วงรี
  楕円面 ellipsoid ทรงรี
  中央値 median ค่ามัธยฐาน
  直線 line เส้นตรง
  直径 diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
  point จุด
  統計 statistics สถิติ
  トポロジー topology ทอพอลอยี
  内積 inner product ผลคูณภายใน
  半径 radius รัศมี
  非ユークリッド幾何学 Non-Euclidean Geometry เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
  微分 differentiation
  differential
  เชิงอนุพันธ์
  ดิฟเฟอเรนเชียล
  微分幾何 differential geometry เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
  微分形式 differential form รูปเชิงอนุพันธ์
  微分方程式 differential equation สมการเชิงอนุพันธ์
  表面積 surface area พื้นที่ผิว
  フラクタル fractal แฟร็กทัล
  フレネ・セレの公式 Frenet-Serret formulae สูตรเฟรอเนต์-แซร์เรต
  分配則 Distributive Law กฎของการกระจาย
  平均 mean ค่าเฉลี่ย
  閉区間 closed interval ช่วงปิด
  平行 parallel ขนาน
  平行四辺形 parallelogram รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
  平面 plane ระนาบ
  ベクトル vector เวกเตอร์
  変数 variable ตัวแปร
  ベン図 Venn diagram ไดอะแกรมเวน
  偏微分方程式 partial differential equation สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
  方程式 equation สมการ
  放物線 parabola พาราโบลา
  無限 infinite อนันต์
  無理数 irrational number จำนวนตรรกยะ
  面積 area พื้นที่
  ヤコビアン Jacobian จาโคเบียน
  リーマン幾何学 Riemannian geometry เรขาคณิตแบบรีมันน์
  ルベ−グ積分 Lebesgue integral ปริพันธ์เลอเบก
  捩率(捩れ率) torsion การบิด
  Cos cosine โคไซน์
  Sin sine ไซน์
  Tan tangent แทนเจนต์

  単位(英語・タイ語)
  日本語 English ภาษาไทย
  degree ดีกรี
  パーセント(%) percent เปอร์เซนต์
  ラジアン radian เรเดียน

  記号の読み(英語・タイ語)
  記号 日本語 English ภาษาไทย
  A + B A 足す B A plus B A บวก B
  A − B A 引く B A minus B A ลบ B
  A × B A 掛ける B A times B A คูณ B
  A ÷ B A 割る B A devided by B A หาร B
  A=B イコール equal A เท่ากับ B
  B/A
  (2/3)
  A分のB
  (3分の2)
  B-A
  (Two-thirds)
  เศษ B ส่วน A
  ( เศษ 2 ส่วน 3 )
  A.B A点B A point B A จุด B

  数学関係人名(英語・タイ語)
  日本語 English ภาษาไทย
  アーベル Abel อาเบล
  アルキメデス Archimedes อาร์คีมีดีส
  オイラー Euler ออยเลอร์
  ガウス Gauss เกาส์
  カルタン Cartan
  ガロア Galois เกลอส
  クライン Klein ไคลน์
  ゲーデル Godel เกอเดิล
  ケーリー Cayley แคร์เรย์
  コーシー Cauchy โคชี่
  ディリクレ Dirichlet ดิริเคต
  ニュートン Newton นิวตัน
  パスカル Pascal ปาสกาล
  ハミルトン Hamilton แฮลมิงตัน
  ピタゴラス Pythagorus พีธากอรัส
  フーリエ Fourier ฟูร์เยร์
  フェルマー Fermat แฟร์มาต์
  ポアンカレ Poincare ปวงกาเร
  ユークリッド Euclid ยูคลิด
  ライプニッツ Leibniz ไลบ์นิซ
  ラプラス Laplace ลาปลาซ
  リーマン Riemann รีมันน์
  ルベ−グ Lebesgue เลอเบก
  ロバチェフスキー Lobachevskii โลบาแชฟสกี
  ワイエルシュトラス Weierstrass เวเรอสตราส

  数学周辺の言葉(英語・タイ語)
  日本語 English ภาษาไทย
  アルゴリズム algorithm อัลกอริทึม
  科学 science วิทยาศาสตร์
  仮定する assume สมมุติ
  関係 relation ความสัมพันธ์
  技術 technology เทคโนโลยี
  基礎 basic พื้นฐาน
  研究 research วิจัย
  工学 engineering วิศวกรรมศาสตร์
  公式 formula สูตร
  コピー copy สำเนา
  雑誌 journal นิตยสาร
  วารสาร
  自動 automatic อัตโนมัติ
  システム system ระบบ
  証明する prove พิสูจน์
  diagram ไดอะแกรม
  数学科 Department of Mathematics ภาควิชาคณิตศาสตร์
  数学者 mathematician นักคณิตศาสตร์
  定義する define กำหนด
  นิยาม
  定理 Theorem ทฤษฎีบท
  データベース database ฐานข้อมูล
  特許 patent สิทธิบัตร
  天文学 astronomy ดาราศาสตร์
  要旨 summary บทสรุป
  理論 Theory ทฤษฎีค
  example ตัวอย่าง
  歴史 History ประวัติศาสตร์
  練習 exercise แบบฝึกหัด
  論文 Thesis
  paper
  วิทยานิพนธ์

  日本語 English ภาษาไทย
  何故なら
  ので
  Because เนื่องจาก
  次の通り
  以下の通り
  As follows ดังนี้

  (参考)Excel2003 ภาษาไทย 日本語 対照表

    コチラをクリック


 
MailBox 戻る(To MainPage)